Houle mėšlo ir srutų šalinimo technika - Žemtiekimas

Houle mėšlo ir srutų šalinimo technika

Trosinis skreperis. Dėl tvirtos konstrukcijos skreperis gerai sukimba su valomu paviršiumi ir taip užtikrinami itin geri betoninių ar guminių dangų valymo rezultatai. Dėl reduktoriaus būgno vienasluoksnio apvyniojimo užtikrinama ilga troso tarnavimo trukmė. Varančiųjų ratukų korpusas atviras – taip užtikrinamas savaiminis apsivalymas. Dideli ratukai. Yra pakietintas troso kreipiklis, kuris užtikrina tikslų troso judėjimo tiesumą. Integruota troso įterpimo svirtimi galima lengvai pakeisti troso įterpimo lygį. Keičiamos plieninės arba uretano valymo plokštės padeda sumažinti techninio aptarnavimo išlaidas. Paprastas naudojimas, lengvai programuojami valdymo skydai. Gaminį galima naudoti 24 valandas per parą. Galimas tako ilgis – iki 180 . Skreperio tylumas, švarus, sausas veikimas, kliūčių aptikimo sistema užtikrina didelį patogumą ir karvių saugumą. Siūloma naudoti, kada nėra daug šiaudų ir pašaras ūkyje yra smulkinamas.
skreperis
Srutų siurbliai. Su aukščiausios kokybės sraigtu, Agi-Pompe užtikrina geriausias darbo savybes. Šiaudų pjaustymo propeleris supjausto šiaudų turinį ir taip pagerina ir pagreitina išpumpavimą į laikymo vietą. Aukščiausios kokybės suvirintas plieninis siurblio korpusas ir sraigtas. Aukštos kokybės dalys užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Kruopštus, greitas maišymas plačiame plote. Didelis greitis – efektyvesnis maišymas. Prieduobės gylis iki 6,45 m, pumpavimo aukštis iki 20 m, našumas iki 255 kubinių metrų per valandą, elektros variklio galingumas nuo 7,5 kW iki 30kW. Didelis įvairaus našumo modelių pasirinkimas.
srutusiurbliai
Lagūnų maišyklės su srutų pakrovimu į srutovežį. Tai mobilios prie traktoriaus tritaškės pakabinimo sistemos prikabinamos maišyklės. Minimali traktoriaus galia – 90 AG. Atsparūs braižymui siurblio korpusas ir įsiurbimo peiliai – galima siurbti mėšlą su smėliu. Varančio veleno apsisukimų skaičius 540 per minutę, lagūnos gylis iki 6,62 m, maišymo spindulys iki 35 m, našumas nuo 82 iki 127 kubinių metrų per minutę. Pakrovimo į srutovežį sistema, savaime nusivalančios mentės su keičiamos krypties pjaustymo peiliais ir keičiamos krypties maišymo antgalis. Automatinė tepimo sistema. Galimybė transportuoti didesniu atstumu su specialiu vežimėliu ant ratų.
lagunumaisyklesuperpump
Rezervuarų maišyklės. Yra skirtos tiek antžeminiams, tiek į žemę įmontuotiems rezervuarams maišyti. Galimas tvirtinimas: stacionarus ir jungiamas 120 AG. Varančio veleno apsisukimų skaičius 540 per minutę arba 1000 apsisukimų per minutę, našumas iki 666 kubinių metrų per minutę, pumpavimo aukštis iki 19 m. keičiamos krypties šiaudų pjaustymo propeleris, įsiurbimo turbina su pjaustymo peiliais. Automatinė tepimo sistema.
rezervuar--mai-ykl-1
Mėšlo pašalinimo robotas. Skirtas grotelinių grindų tvarto valymui iki 200 karvių. Programuojamas darbo rėžimas, galimybė dirbti iki 19 h per parą. labai paslankus, posūkiams reikalinga minimali erdvė, įveikia net 15 proc. įkalnę. Išvalomi ir skersiniai karvių praėjimo takai. Nedidelis 4 m/min. judėjimo greitis optimaliai atitinka karvių elgseną. Pagerinamas tvarto mikroklimatas, sumažėja infekciniai kanopų susirgimai, švaresnės karvės, aukštesnės kokybės pienas. Minimalios eksploatacijos išlaidos. Galimi roboto pločiai: 1,40; 1,70; 2,00 m. Kadangi nedidelis aukštis 550 mm, tai leidžia lengvai pravažiuoti pro tvarto skiriamuosius vartelius.
m--lo--alinimo-robotas
Srutų seperatoriai. Atskiria skystąją frakciją nuo tirštosios. Skystąją frakciją patogu išlaistyti ant žalienų, nes nėra tirštų mėšlo dalelių, todėl nenudeginami augalai. reikalinga mažiau talpų skystajai srutų frakcijai laikyti. Ši frakcija neturi speciginio kvapo. Tirštoji srutų frakcija naudojama komposto, biodujų gamybai, taip pat tinka pakartotiniam karvių kreikimui. Seperatoriai būna dviejų arba penkių pakopų ir pasiekiama sausų medžiagų koncentracija nuo 22 proc. iki 30 proc., našumas nuo 2 iki 20 kubinių metrų per valandą. Galingumas nuo 2 kW iki 4,5 kW, o būgnų apsisukimų greitis nuo 5 iki 8 apsisukimų per minutę.
srutuseparatorius
Modu­li­nis­ stūmok­li­nis­ siurblys­
SYNC² – tai tirštų­ srutų­ trans­ porta­vi­mas­ labai­ il­gais atstu­mais,­ iš­lai­kant pa­stovų­ debi­­tą. Tai tvirtos­ kon­strukci­jos,­ kompak­tiš­kas­ įren­ ginys,­ rei­kalau­­jantis­ mažų­ elektros­ sąnaudų. Reko­men­duo­­jama­ nau­do­ ti kaip mai­tini­­mo siurblį­ sepe­ra­vi­mo­ siste­moms­. Šis siur­blys – tai daugiau­ kaip 25 metų­ prakti­nių­ ban­dymų­ re­ zul­tatas­ hid­rau­li­nėje­ techno­­lo­gijo­­je.
Priva­lu­mai:­
•Reika­lin­­ga mažo­ galin­­gumo­ varan­čio­ji hid­rau­li­nė stote­lė;­
•Tū­rinis­  siur­blys  su  skir­tin­go dia­metro­ ci­lin­drais pa­siekia­ iki 6,5 atm. slėgį­ trans­ porta­vi­mo­ li­ni­jo­je;
•Du atski­ri­ hid­rau­li­niai cilin­­drai už­tikri­na­ pasto­vų­ transportuo­­jamo­ agento­ de­bi­tą;
•Oro atsky­ri­mo­ vožtuvas­ ant kiekvie­no­ ci­lin­dro;
•Kom­pakti­­nė konstruk­ci­ja­ su įleidi­­mo–iš­lei­di­mo sklen­­ dėmis­ po atski­ru­ cilin­­dru;
•150 mm (6’’) skersmens­ slėgi­o­ li­ni­ja;
•Dau­giafunk­ci­nės­ du­relės:­ lengvam­ įrangos­ valy­mui­ ir techniniam aptarnavimui;
•Pato­­gus pri­ėjimas­ prie ci­lin­drų.
houle