Rekuperacinė sistema - Žemtiekimas

Rekuperacinė sistema

Rekuperacinė sistema
Protin­­gas taupy­mas:­ pa­šalin­­kite­ ši­lu­mos energi­ją­ iš pieno­ ir ją dar kar­ tą pa­nau­do­kite­. Reku­pe­ra­ci­nė­ siste­ma,­ at­mda­ma­ ši­lu­mą iš pie­no jo atšal­­ dymo­ proce­so­ metu,­ pašil­­do van­denį­ iki 50°–60° tempe­ra­tū­ros­. Vandens­ pašil­­dymas­ pra­si­deda­ pra­ėjus kelioms­ mi­nu­tėms po šaldy­mo­ pro­ceso­ pra­džios. Nau­do­jamos­ van­dens tal­pyklos nuo 100 lit­rų iki 500 lit­rų.
Tal­pyklas galima montuoti universaliai – ant sie­nos arba­ ant grindų­. Naudo­­jant reku­pe­ra­ci­nę­ siste­mą,­ su­maži­­nama­ aplin­­kos tempe­ra­tū­ra­ kom­ preso­rių­ stovė­ji­mo­ vieto­­je, efekty­ves­nis­ šal­dymo­ pro­cesas­. Su­trumpė­ja­ pieno­ atšal­­dymo­ proce­sas,­ page­ri­na­ma­ pieno­ koky­bė,­ tau­po­ma elektros­ energi­ja­.
Su šilumos rekuperacijos sistemos pagalba praktiškai be jokių papildomų kaštų pašildomas vanduo gali būti naudojamas ūkio reikmėms arba gyvulių girdymui, tai ypač aktualu žiemą šaltojo tipo tvartuose.
•Vanduo pašildomas, pakartotinai panaudojant šiluminę pieno aušintuvo kompresorių skysčio energiją;
•Stora rekuperatoriaus sienelių izoliacija užtikrina minimalius šilumos nuostolius;
•2-in-1 sistema: papildomas kaitinimo elementas užtikrina pastovų karšto vandens tiekimą;
•Speciali kaitinimo spiralės danga optimaliai apsaugo ją nuo korozijos;
•Pilna komplektacija: vandens talpykla, plokštelinis šilumokaitis ir cir-kuliacinis siurblys – paprasta ir greitai sumontuojama sistema.
Techniniai duomenys:
•Vandens talpykla – nuo 100 iki 1000 litrų;
•Plokštelinis šilumokaitis – iki 16 plokštelių;­
•Galingas cirkuliacinis siurblys.
Rekuperacinė sistema
PDFmygtukas